Educación convoca pruebas de acceso – alumnos sin el título de ESO o Bachillerato

S’ha publicat en el DOGV la convocatòria de proves d’accés als cicles formatius de Formació Professional – 2022.

La seua obtenció permet accedir als cursos d’entrenador esportiu de Període Transitori o als ensenyaments de règim especial sense tenir el títol de Graduat en E.S.O. o de Batxillerat.

Més informació: https://bit.ly/3Lma8PI


Se ha publicado en el DOGV la convocatoria de pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional – 2022.

Su obtención permite acceder a los cursos de entrenador deportivo de Periodo Transitorio o a las enseñanzas de régimen especial sin tener el título de Graduado en E.S.O. o de Bachillerato.

Más información: https://bit.ly/3GBatKL

Scroll al inicio